Gershin Electronics Ltd 格新電子有限公司
Gerchun Electronics Ltd 格群電子有限公司
English Version 中 文  版
6F-9, No. 504, Yuan Shan Rd., Chung Ho city, Taipei Hsien 235, Taiwan
TEL:886-2-2226-1096
FAX:886-2-2226-1311

 地址:台北縣中和市員山路504號六樓之九
 電話:(02) 2226-1096
 傳真:(02) 2226-1311  交通圖導引